Anas Arsyad Gallery

Anas Arsyad Gallery

Followers

12 Feb 2015

Sedikit sebanyak.......

Assalamualaikum..

Alhamdulillah. Laksana sudah tugas sebagai seorang student dan pelatih. Now what? Mula langkah, mencari sinar hidup baharu.

Bila da tak study ni, pening gak nak fikir kerjaya baharu. Tak tau nak buat apa selepas ni. Banyak sangat pilihan. Nak sambung degree ke, nak keje dulu ke, nak rehat dulu. Perancangan? Mulanya faz fikir, nak sambung degree, bulan 3 ni kat MMU (Multi-Media University) tapi bila faz bincang dengan fam and member, dorg ckp elok keje dulu, bantu ibu dan adik. Hurmm.. Lepas dulu kot peluang nak study? Arghhhhh. Tak tau la. Biar masa menentukan.

Nak cte panjang sebenarnya ni, sebab lama dah tak menaipkan, tapi nanti la... In Sha Allah.....
Fikiran pun masih melayang sebab sedih dengan kehilangan para ulama..
_____________________________________________________________________________
Hari ni, kita digemparkan dengan pemergian  Almarhum Tuan Guru Nik Aziz & Dato' Haji Hasbullah Awang, dengan tokoh AsSyahid Hassan Al Banna, pada 12 Feb 1949. Alfatihah. Semoga roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di dalam golongan orang orang yang beriman. Amin..
    _____________________________________________________________________________
 1. Yaa siin
 2. Wal Qur'aanil hakiimi
 3. Innaka laminal mursaliina
 4. 'Alaa shiraathin mustaqiimin
 5. Tanziilal 'aziizir rahiimi
 6. Litundzira qauman maa undzira aabaaa-uhum fahum ghaafiluuna
 7. Laqad haqqal qaulu 'alaa aktsa rihim fahum laa yu'minuuna
 8. Innaa ja'alnaa fii a'naqihim aghlaalan fahiya ilal-azqaani fahum muqmahuuna
 9. Waja-'alnaa min baini aidiihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubshiruuna
 10. Wasawaa-un alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum laa yu'minuuna
 11. Innamaa tundziru manittaba-'adz dzikra wa khasyiar rahmana bil ghaibi fabasysyirhu bi maghfiratin wa ajrin kariimin
 12. Innaa nahnu nuhyilmautaa wanaktubu maa qaddamuu wa aatsaaarahum wakulla syai-in ahshainaahu fii imaamim mubiin
 13. Wadhrib lahum matsalan ash-haabal qaryati idz jaaa-ahal mursaluuna
 14. Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadzdzabuuhumaa fa'azzaznaa bi tzaalitsin faqaaluu innaa ilaikum mursaluuna
 15. Qaaluu ma antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzalarrahmaanu min syai-in in antum illaa takdzibuuna
 16. Qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaikum lamursaluuna
 17. Wa maa 'alainaa illal balaaghul mubiinu
 18. Qaaluu innaa tathay-yarnaa bikum la-in lam tantahuu lanarjuman nakum walayamas sannakum minnaa 'adzaabun aliimun
 19. Qaaluu thaa-irukum ma- 'akum a-in dzukkirtum bal antum qaumun musrifuuna
 20. Wajaaa-a min aqshal madiinati rajulun yas- 'aa qaala yaa qaumit tabi'ul mursaliina
 21. Ittabi-'uu man laa yas-alukum ajran wahum muhtaduuna
 22. Wa maa liya laa a'budul ladzii fatharanii wa ilaihi turja'uuna
 23. A-attakhidzu minduunihi aalihatan in yuridnirrahmaanu bidhurrin laa tughnii'annii syafaa 'atuhum syai-an wa laa yunqidzuuna
 24. Innii idzan lafii dhalaalin mubiin
 25. Innii aamantu birabbikum fasma'uuni
 26. Qiilad khulil jannata qaala yaa laita qaumii ya'lamuuna
 27. Bimaa ghafaralii rabbii waja-'alanii minal mukramiina
 28. Wa maa anzalna 'alaa qaumihii min ba'dihii min jundin minas samaa-i wa maa kun-naa munziliina
 29. In kaanat illaa shaihatan waahidatan fa idzaa hum khaamiduuna
 30. Yaa hasratan 'alal 'ibaadi maa ya'tiihim mir rasuulin illaa kaanuu bihi yastahzi-uuna
 31. Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minalquruuni annahum ilaihim laa yarji'uuna
 32. Wa in kullun lammaa jamii-'un ladainaa mukhdharuuna
 33. Wa aayatun lahumul ardlul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu ya'kuluuna
 34. Waja-'alna fiihaa jan-natim min nakhiilin wa a'naabin wa fajjar naa fihaa minal- 'uyuuni
 35. Liyakkuluu min tsamarihi wa maa 'amilathu aidihim afalaa yasykuruuna
 36. Subhaanalladzii khalaqal-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitul-ardhu wa min anfusihim wa mimma laa ya'-lamuuna
 37. Wa aayatun lahumul lailu naslakhu minhun naharaa faidzaahum muzhlimuuna
 38. Wasy-syamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiirul-'aziizil 'aliimi
 39. Walqamara q ad-darnaahu manaazila hatta 'aada kal'urjuunil qadiimi
 40. Lasy-syamsu yan baghii lahaa an tudrikal qamara walallailu saabiqun-nahaari wa kullun fii falakin yasbahuuna
 41. Wa aayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum filfulkil masyhuuni
 42. Wa khalaqnaa lahum min mitslihii maa yarkabuuna
 43. Wa in nasya' nughriqum falaa shariikha lahum wa laahum yunqadzuuna
 44. Illaa rahmatan minnaa wa mataa'an ilaa hiinin
 45. Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum la-'allakum turjamuuna
 46. Wa maa ta'tiihim min aa-yatin min aa-yaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiina
 47. Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqumullaahu qaalal ladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth'imu man lau yasyaa-ullaahu ath-'amahu in antum illaa fii dhalaalim mubiinin
 48. Wa yaquuluuna mataa haadzal wa'du in kuntum shaadiqiina
 49. Maa yanzhuruuna illaa shaihatan waahidatan ta'khudzuhum wahum yakhish-simuuna
 50. Falaa yastathii-uuna taushiyatan wa laa ilaa ahlihim yarji-'uuna
 51. Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluuna
 52. Qaaluu ya wailanaa man ba-'a tsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa-'adarrahmaanu wa shadaqal mursaluuna
 53. In kaanat illaa shaihatan wahidatan fa idzaahum jamii'un ladainaa muhdharuuna
 54. Falyauma laa tuzhlamu nafsun syai-an wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta'maluuna
 55. Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuuna
 56. Hum wa azwaajuhum fii zhilaa lin'alal-araaiki muttakiuuna
 57. Lahum fiihaa faakihatun wa lahum maa yadda-'uuna
 58. Salaamun qaulan min rabbir rahiimi
 59. Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuuna
 60. Alam a'had ilaikum yaabanii aadama anlaa ta'budusy syaithaana innahuu lakum 'aduwwun mubiinun
 61. Wa ani'buduunii haadzaa shiraathun mustaqiimun
 62. Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam ta'kuunuu ta'qiluuna
 63. Haadzihii jahannamul latii kuntum tu-'aduuna
 64. Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruuna
 65. Alyauma nakthiimu 'alaa afwaa hihim watukaliimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuuna
 66. Walau nasyaa-u lathamasnaa 'alaa a'yunihim fastabaqush-shiraatha fa-an naa yubshiruuna
 67. Walau nasyaa-u lamasyakhnaahum 'alaa makaanatihim famastathaa'uu mudhiyyan walaa yarji-'uuna
 68. Wa man nu-'ammirhu nunak-kishu filkhalqi afalaa yaqiluuna
 69. Wa maa 'allamnaahusy-syi'ra wa maa yanbaghii laahu inhuwa illaa dzikrun wa qur-aanun mubiinun
 70. Liyundzira man kaana hayyan wayahiqqal qaulu 'alal kaafiriina
 71. Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aidiina an'aaman fahum lahaa maalikuuna
 72. Wadzallallnaaha lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluuna
 73. Walahum fiihaa manaafi-'u masyaaribu afalaa yasykuruuna
 74. Wattakhadzuu min duunillaahi la- 'allahum yunsharuuna
 75. Laa yastathii- 'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdharuuna
 76. Falaa yahzunka qauluhum innaa na'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuuna
 77. Awalam yaral-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa idzaa huwa khasiimun mubiinun
 78. Wa dharaba lanaa matsalan wanasia khalqahu qaala man yuhyil 'izhaama wahiya ramiimun
 79. Qul yuhyiihal ladzii ansya-anhaa aw-wala marratin wa huwa bikulli khalqin 'aliimun
 80. Alladzii ja- 'ala lakum minasy syajaril-akhdhari naaran fa idzaa antum minhu tuuqiduuna
 81. Awalaisal ladzii khalaqas samaawaati wal-ardha biqaadirin 'alaa an-yakhluqa mitslahum balaa wahuwal khallaaqul- 'aliimu
 82. Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an an yaquula lahuu kun fayakuunu
 83. Fasubhaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-in ilaihi turja 'uuna 
     _____________________________________________________________________________
Sekian.. 

No comments:

Post a Comment